Galgebakken har været på VA-bestyrelsesmødet

Efter  GAB og Den lille ventilationsgruppe i slutningen af november sendte et bekymringsbrev til bestyrelsen i VA, har Galgebakkens situation, med det langvarige helhedsplansarbejde, der ikke forholder sig til Galgebakkens aktuelle skimmelsituation, været på VA-bestyrelsesmøde d. 4. december.

I referatet kan man læse at “Bestyrelsen gav Administrationen mandat til at kunne træffe administrativ beslutning om udtagning af boliger til tomgang frem til gennemført helhedsplan, og at eventuelle beboere genhuses permanent. Omkostninger hertil vil blive indarbejdet i byggesagen. Administrationen vil løbende orientere bestyrelsen, såfremt boliger udtages til permanent tomgang.”

Endvidere kan man læse at: “Bestyrelsen godkendte, at genhusning af beboere i Galgebakken, kan ske til andre afdelinger i VA. Bestyrelsen bad i tillæg om, at der udarbejdes et informationsmateriale til alle afdelingsbestyrelser, der orienterer om hele processen.”

Endelig kan man også læse en villighed til yderligere dialog: “Vinie Hansen opfordrede på bestyrelsens vegne til, at bestyrelsen indkalder til et møde med Galgebakkens bestyrelse og ventilationsgruppen, hvor henvendelsen fra Galgebakkens bestyrelse og ventilationsgruppens henvendelse samt øvrige problemstillinger drøftes.” Der står godt nok ikke at opfordringen blev vedtaget, men det må man formode, da der står at: “Dialogmødet afholdes efter jul og nytår.”

Hent hele referatet: Klik her!