Kommissorier for GAB udvalgene

Kommissorium for Agendagruppen:

Agendagruppen refererer til GAB og rummer et eller flere medlemmer herfra.

Gruppen arbejder for at nedsætte miljøbelastningen, lokalt og generelt, ved at inspirere og motivere beboerne til at udvikle deres vaner i miljømæssigt gunstig retning. Den skal desuden arbejde for, at der ved større renoveringer af Galgebakkens boliger, bygninger, fællesfaciliteter og udeområder findes løsninger, der nedsætter energi- og ressourceforbruget mest muligt. Og for, at alle materialer udsættes for en miljøvurdering.

Gennem informationsvirksomhed, fortrinsvis i Galgebakke Posten, samt afholdelse af informations- og debatmøder skal gruppen arbejde for, at gode ideer til nedsættelse af energi- og ressourceforbruget – og dermed også besparelser på boligøkonomien – udbredes til beboerne. Gruppen vil desuden medvirke til at gøre

Galgebakken til et endnu bedre sted at bo ved aktivt at sætte præg på udformningen af omgivelserne og på løsningen af fælles opgaver.

Agendagruppen kommer med forslag til en Agendaplan, der gælder for 3 år ad gangen, og i mindre omfang revideres på det årlige budgetbeboermøde. Her behandles desuden evt. forslag fra gruppen, der har indvirkning på budgettet.

Gruppen har mulighed for at samarbejde med andre udvalg på Galgebakken, eks. vis Grønt udvalg.

Revideret på GAB møde 11, 14. juni 2012

 

Kommissorium for HPU og byggeudvalg

Findes i særskilt dokument, og kommer her på siden senere.

 

Kommissorium for Grønt udvalg:

Grønt udvalg er et blandt mange åbne beboerudvalg på Galgebakken. Udvalget har en kontaktperson udadtil og en kontaktperson til afdelingsbestyrelsen. Galgebakkens gartner deltager i udvalgets møder.

I lighed med andre åbne, ikke-beboermøde-valgte udvalg har Grønt udvalg ingen selvstændig beslutningskompetence.

Forslag fra udvalget, der ikke bygger på allerede vedtagne forudsætninger med Landskabsplanen eller andre beboermødebeslutninger, skal forelægges driftsleder og afdelingsbestyrelse/GAB eller, når der er tale om forslag, der går ud over de kendte forudsætninger, indstilles til og vedtages på et beboermøde.

Med baggrund i Galgebakkens oprindelige og senere udviklede landskabsplanudarbejder og justerer udvalget sammen med Galgebakkens gartner løbende plejeplanerfor de forskellige grønne fællesområder i bebyggelsen. Udvalget og gartneren indkalder med jævne mellemrum landskabsarkitekter og træeksperter til konsultation og evt. nysyn på området.

Forslag til ændringer af Galgebakkens vedtagne landskabsplan forelægges og vedtages på et beboermøde.

Gartnerens arbejde for afdelingen styres først og fremmest budgetmæssigt i samarbejde med driftslederen. Samarbejdet med Grønt udvalg må ikke sinke gartnerens planlægning af årets arbejde med de grønne områder.

Henvendelser fra beboere individuelt eller fra hele eller dele af stræder behandles i udvalget efter vedtagne forudsætninger, f.eks. om mærkning af træer og indsigelsesfrister. Behandlingen skal tage udgangspunkt i såvel husreglementets nabo-, helheds- som individuelle hensyn (lys og skygge, herlighedsværdier etc.) og i alle tilfælde forholde sig til den vedtagne træpolitik.

Der kan afholdes høringsmøder med stræder eller kvarterer om forslag fra Grønt udvalg. Det er en forudsætning for disse møder, at de er indkaldt skriftligt med dagsorden, og at der deltager mindst 2 personer, hvoraf den ene er et GAB-medlem. Forslagene behandles derefter i afdelingsbestyrelsen.

Udvalget går jævnligt på markvandring for ved selvsyn at se på de grønne områder.

Revideret på GAB møde 5, 6. april 2017 

  

Kommissorium for Husdyrudvalget:

 1. Revision af Husdyrreglementet fra 2007/08
  1. antal af husdyr pr. husstand
  2. opdatering af de forbudte hunderacer
  3. evt. anden uvildig dyrlæge end Greve Dyrehospital, som er godkendt af BO-VEST
  4. revision af brugervejledning
 1. Foredrag om husdyr: hund, kat og øvrige husdyr
 2. Behandling og formidling af forslag og ideer fra beboere
 3. Nyt fra Husdyrudvalget i Galgebakke Posten

Udvalget er et åbent udvalg under GAB, som referer til GAB, og som der skal samarbejde med andre relevante udvalg. I lighed med andre åbne, ikke-beboermøde-valgte udvalg har Husdyrudvalget ingen selvstændig beslutningskompetence.

Godkendt på GAB møde 5, 6. april 2017

 

Kommissorium for IT-udvalget:

Udvalget nedsættes af GAB. Udvalget er et fast og åbent udvalg, bestående af GAB

medlemmer og interesserede beboere. Udvalget refererer til GAB og Beboermøder.

Udvalgets faste opgaver:

 • opstille forslag til valg af TV/radio-kanaludbud og forestå fremlæggelse for et beboermøde
 • følge udviklingen på IT-området og opstille forslag til GAB og Beboermøde om tilpasning og renovering af Galgebakkens bolignet og opstille de økonomiske konsekvenser
 • medvirke til valg af internetudbyder og fremlægge de økonomiske konsekvenser
 • medvirke til valg af udbyder for telefoni og fremlægge de økonomiske konsekvenser
 • have kontakt til udbyder(e)
 • holde sig orienteret om udviklingen af BO-VEST’s hjemmeside og de oplysninger, der gives
 • dér om Galgebakken, samt evt. tilslutning med lokalside
 • holde sig orienteret om lovgivning på området
 • samarbejde med interessegrupper på Galgebakken
 • søge inspiration fra andre bolignet og Bolignetforeningen, hvor det skønnes at give udbytte

Revideret på GAB møde 5, 6. august 2017

 

Kommissorium for Kunstudvalget

Udvalget ønsker at arbejde med kunst på Galgebakken, bl.a. til Galgebakkens pladser

(vedtagelse på beboermøde om udarbejdelse af planer for de relevante pladser skal overholdes)

Udvalget vil undersøge m.h.t. økonomi og praktisk udførelse, hvordan Galgebakken får mere kunst

Udvalget vil søge at få gennemført det allerede vedtagne landart-projekt v/Mikael Hansen  for “De Hvide Træers Plads”, dvs. genoptage ansøgningen om fondsstøtte og undersøge grundlaget for Galgebakkens delvise egenfinansiering

Udvalget vil forsøge at låne kunst fra Albertslund Kommunes depot

Udvalget vil bidrage til at passe på den kunst, vi allerede har på Galgebakken

Udvalget er et åbent udvalg under GAB, der skal samarbejde med andre relevante udvalg.

Udvalget kan ikke selvstændigt disponere beløb til indkøb af kunst, men skal fremsætte forslag til beboermøder via GAB.

Udvalget har foreløbig arbejdet med:

 • placering af den indkøbte Galschiøt-skulptur
 • indkøb af uro/mobile af Karin Olesen for jubilæumsgave-beløbet på kr. 12.900 efter aftale med GAB

Godkendt på GAB møde 3, 13. februar 2014.

  

Kommissorium for Legepladsudvalget:

Udvalget udvikler i samarbejde med interesserede beboere, Driften, legepladsfirmaer og kreative legepladsfolk og -designere legepladser for forskellige aldersgrupper.

Udvalget kan tage på ekskursion for at indhente inspiration.

Det er Driftens ansvar at gennemgå legepladserne årligt i samarbejde med dertil uddannet sikkerhedskonsulent.

Beslutningsgrundlag for nye legepladser forelægges Afdelingsbestyrelsen og – ved større fornyelser – et beboermøde.

Revideret på GAB møde 13, 16. august 2012

 

Kommissorium for Lysudvalget:

Det er Lysudvalgets opgave til stadighed at vurdere belysningen på Galgebakkens område, både m.h.t. lysniveau, lampeplacering, ikke-belyste områder, lampetyper, lyskilder og renovering af eksisterende lamper.

Lysudvalget deltager desuden så vidt muligt (med GAB) i et samarbejde med kommunen om belysningen på de kommunale hovedstrøg, der går gennem Galgebakken. (Se desuden Belysningsplan for Albertslund Kommune.)

I lighed med andre åbne, ikke-beboermøde-valgte udvalg har lysudvalget ingen selvstændig beslutningskompetence.

Belysningsplanen for Galgebakken revideres hvert 3. år på budgetbeboermødet efter teknisk og økonomisk vurdering i Drift og GAB.

Revideret på GAB møde 5, 6. august 2017

 

Kommissorium for Trafikudvalget

 1. På opfordring fra beboermøde at henvende sig til Albertslund Kommune om oprettelse af busstoppested for S-bus-betjeningen ved tidligere placering af stoppested på Vestskovvej.
 2. At undersøge mulighederne for forbedring af forholdene for buspassagerer, der går til stoppestederne, kører barne- og klapvogne eller bruger køretøjer for gangbesværede.
 3. At undersøge mulighederne for – i samarbejde med Albertslund Kommune – at forskønne og forbedre de trafikale områder omkring Galgebakken og Hyldespjældet i forbindelse med de kommende helhedsplaner.

Trafikudvalget er et åbent udvalg, nedsat af GAB, som udvalget refererer til. Udvalget kontaktperson er medlem af GAB.

Revideret på GAB møde 5, 6. april 2017

 

Kommissorium for Børne- og Unge-udvalget

 1. Dialog med de unge via Facebook m.m.
 2. Foredrag om stoffer, alkohol, besøg af forskellige personer til at fortælle om deres liv.
 3. Behandling og formidling af forslag og ideer fra unge
 4. Nyt fra Ungeudvalget i Galgebakke Posten

Ungeudvalget er et åbent udvalg under GAB, som skal samarbejde med andre relevante udvalg.

Godkendt på GAB møde 5, 19. august 2017

 

Kommentar: (På GAB møde 5, 6. april 2017 blev det besluttet, at udvalget også skal beskæftige sig med forholdene for børn på Galgebakken, og at udvalget skal komme med et forslag til et nyt kommissorium.)

 

Kommissorium for Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget nedsættes af Galgebakkens AfdelingsBestyrelse (GAB) og refererer til denne. Udvalget består af 8 medlemmer, hvoraf de 4 vælges af GAB. Dette udvalg er fast, men ikke åbent som Galgebakkens øvrige udvalg.

Afdelingslederen/Driften deltager i møderne efter behov.

Udvalgets opgaver:

Udvalget har til opgave løbende at forholde sig til afdelingens økonomi og de evt. problemer, der måtte vise sig.

Udvalget deltager i arbejdet med den årlige budgetplanlægning, herunder afdelingens langtidsplan og henlæggelsesbudget, og den årlige regnskabsaflæggelse.

Revideret på GAB møde 13, 16. august 2012

 

(Kommentar: På GAB møde 5, 6. april 2017 blev det diskuteret, om der skulle være lige præcis 4 GAB medlemmer i udvalget, eller om det blot skulle være mindst 4 GAB medlemmer, eller om der generelt skulle  blødes op på kravet til antal  medlemmer. Jens laver et forslag til formuleringer.)

 

Kommissorium for GABs kommunikationsudvalg

Der er ikke udarbejdet et kommissorium for udvalget endnu.